مقالات ما

نحوه اجرای حدول کانیو
آموزش نحوه اجرای جدول کانیو
آموزش نصب جدول بتنی
صفرتا صد نصب جدول بتنی
موزاییک پلیمری یا پرسی کدام بهتر است؟
موزاییک پرسی یا پلیمری کدام بهتر است؟
حمل بتن با تراک میکسر
بهترین روشهای حمل بتن
میزان آب در بتن ریزی
هر چه که دربارۀ میزان آب در بتن باید بدانیم
اصول بتن ریزی
آشنایی گام به گام با اصول بتن ریزی
کرموشدن بتن
چرا بتن کرمو میشود؟
کرمو شدگی بتن چیست
کرمو شدگی بتن چیست؟
محاسبه حجم بتن فونداسیون به چه صورت است؟
محاسبه حجم بتن فونداسیون به چه صورت است؟
بارگذاری بیشتر....